Thủ tục: Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở

Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy (đối với các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ loại I) và các phòng Cảnh sát PC&CC số 1, 2, 3, 4 (đối với các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ loại II, III). Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Bước 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy hoặc các phòng Cảnh sát PC&CC số 1, 2, 3, 4.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần: Gồm 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở, kèm theo 02 phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án duyệt, ký tên, đóng dấu.

+ Số lượng: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đứng đầu cơ sở quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Đối với phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở nguy hiểm cháy nổ loại I (Trừ Công ty TNHH MTV Giầy Lập Thạch và Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Cảnh sát PC&CC số 4): Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy (Địa chỉ: Xã Thanh Trù, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

* Đối với phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở nguy hiểm cháy, nổ loại II, loại III:

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 (Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 (Địa chỉ: Số nhà 1002, đường Trường Chinh, Khu Du lịch Đại Lải, TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 (Địa chỉ: Xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 4 (Địa chỉ: Xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở (mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Các thủ tục khác