Đơn đề nghị cấp/cấp lại/đổi "Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy" (Mẫu PC21)

Nội dung

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

Mẫu số PC21

Ban hành kèm theo Thông tư

số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014

 

 

ĐƠN  ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 
   

 

 

                             Kính gửi…………………………………………………

 

Tôi là:………………………………………………………………

Chức vụ :……………………………………………………………

            CMND/Hộ chiếu số :………………………do:……………cấp ngày…/…/……

            Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

            Là đại diện cho …………………………………………………………..............

            Địa chỉ : …………………………………………………………….............……

…………………………………………………………………………………………..         

Điện thoại ……………………………………….Fax:….............................….....

            Quyết định thành lập doanh nghiệp số: …………  ngày ……tháng… năm…….

            Đăng ký kinh doanh số:………….. ngày … tháng …năm ……, tại ……………

…………………………………………………………………………………………..         

Số tài khoản:………………………………..tại ngân hàng…….………………..

…………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan xem xét cấp/cấp lại/đổi "Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy" cho:………………………………………….

            Địa chỉ :………………………………………………………………………......

...........................................................................................................................................

            Để :………………………………(1)………………………………………........

...........................................................................................................................................

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xác nhận; đồng thời, có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận.

                 

                    ................, ngày....... tháng....... năm.....

 

 

............ (2) ............

     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Ghi chú: (1)Ghi lĩnh vực hoạt động (Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định...) ; (2) Chức danh của người làm đơn.

 

Danh sách file:

Các thủ tục khác