Đơn đăng kí lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC (Mẫu PC14)

Nội dung

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

Mẫu số PC14

Ban hành kèm theo Thông tư

số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 


                                               (Huấn luyện lần đầu:                                      Cấp lại:          )

 

Kính gửi:…………..…………… (1)…………………..……………..

 

 

Tên tôi là: ………………………..…….........................................….…...….......

Ngày, tháng, năm sinh:……................................................................……….......

Số CMND/Hộ chiếu:…….............……  Ngày cấp:….…......................................

Nơi cấp:  ................................................................................................................

Nghề Nghiệp: …………........................................................................................

Nơi làm việc/thường trú:…………………............................................................

Số điện thoại: ……………………………….........................................................

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do quý cơ quan tổ chức.

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp học./.

                                                                          ..............., ngày...... tháng......  năm......                                            

                                                                                             Người đăng ký

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan chủ trì tổ chức lớp huấn luyện.

Danh sách file:

Các thủ tục khác