Mẫu Đơn: Đề nghị kiểm tra điều kiện an toàn về PC&CC

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

ĐƠN  ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ PC&CC

         

Kính gửi:  ……………………………………………

 

Tôi là: ..........................................................Chức vụ:........................................

CMND / hộ chiếu số:................Cấp ngày: ..... /...../.......Nơi cấp: …………….

Đại diện cho cơ sở: ............................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

……………………………………………………..Điện thoại: …………………...

          Quyết định thành lập doanh nghiệp số: ........... ngày ...... tháng ..... năm ........

  Đăng ký kinh doanh số: ........ ngày ...... tháng ..... năm ......., tại ....................

………………………………………………………………………………………

  Số tài khoản: .......................................... tại ngân hàng: .................................

………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét, tiến hành “Kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” cho:..................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Để : ....................................................................................................................

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát PCCC xác nhận, đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận.

 

                                                       Vĩnh Phúc, ngày ....... tháng ...... năm ..........                                                                                                   

                         NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

Các thủ tục khác