Mẫu Đơn: Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ (Mẫu số PC02)

Nội dung

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mẫu số PC02

Ban hành kèm theo Thông tư

số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ

 

Kính gửi: …………………………………………………

………………………………………………………….

Tên chủ phương tiện:……………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………...

Điện thoại:……………………………………... Fax:…………………………...

Quyết định thành lập doanh nghiệp số ………..… ngày .… tháng … năm ……..

Đăng ký kinh doanh số ……………………. ngày ……. tháng …… năm ……..

tại………………………………………………………………………………………...

Số tài khoản……………………tại ngân hàng…………………………………..

Họ tên người đại diện theo pháp luật:……………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số:………………… do:……………... cấp ngày….. /…../…...

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………...     

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” cho phương tiện………………… BKS/Ký hiệu:…………………...

được vận chuyển loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ ghi tại trang…………………..

Tôi cam kết phương tiện vận chuyển này bảo đảm an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

                                                                                   

    Vĩnh Phúc, ngày ..… tháng …… năm ……

Người làm đơn

      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

DANH MỤC CHẤT, HÀNG

NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ ĐƯỢC PHÉP VẬN CHUYỂN

 

STT

TÊN HÀNG

KÝ HIỆU

LOẠI

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách file:

Các thủ tục khác