Thủ tục: Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đối với cơ sở quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới thuộc đối tượng phải thông báo theo quy định khi cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thì trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo như lần đầu với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Bước 2. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nhận văn bản thông báo và vào sổ theo dõi, quản lý.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc qua bưu điện.

- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

+ Thành phần:

  • Văn bản thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC06);
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1, Điều 7 và khoản 1, Điều 10 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay khi nhận được hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện: Chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và người đứng đầu cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Tiếp nhận thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở loại I: Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy (Địa chỉ: Xã Thanh Trù, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

* Tiếp nhận thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở loại II, III.

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 (Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 (Địa chỉ: Số nhà 1002, đường Trường Chinh, Khu Du lịch Đại Lải, TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 (Địa chỉ: Xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phòng Cảnh sát PC&CC số 4 (Địa chỉ: Xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới được quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Các thủ tục khác