Thủ tục : Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, kèm theo mẫu phương tiện cần kiểm định tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Bước 3. Đối với kiểm định hệ thống đồng bộ, cá nhân, tổ chức phối hợp với Trung tâm đào tạo, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức kiểm định.

Bước 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần:

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17- Tải tại đây);
Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;
Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);
Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.

+ Số lượng: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết:

+ Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định, Trung tâm đào tạo, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải có kết quả và trả kết quả kiểm định. Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.

+ Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh phải xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 2, 7, 8 và 9 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; các loại máy bơm chữa cháy và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có văn bản ủy quyền kiểm định.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm đào tạo, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Kiểm định Phương tiện PCCC và “TEM KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY”.

Phí, lệ phí: Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy phải nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC17 ban hành theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó; cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh (Trung tâm đào tạo, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

+ Thông tư số 42/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Các thủ tục khác