Đơn đề nghị kiểm định phương tiện PCCC (Mẫu số PC17)

Nội dung

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

Mẫu số PC17

Ban hành kèm theo Thông tư

số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 
   

 

 

 Kính gửi:.................................(1)..........................................................

 

Tên tổ chức/cá nhân:........................................................................................................ ....

Địa chỉ:............................................................................................................................... ....

Điện thoại:...............................................  Email:............................................................. ....

Đăng ký kinh doanh số......  ngày...... tháng...... năm......... tại...................................... ....

Họ tên người đại diện theo pháp luật:...........................................................................

Chức danh:....................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu số:..................................................... cấp ngày....../....../..............

Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy’’

cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

                                                                              

                     ................, ngày....... tháng....... năm........

 

 

............ (2) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Ghi chú:              (1) Tên cơ quan tổ chức kiểm định

                                (2) Chức danh của người làm đơn.

 

Danh sách file:

Các thủ tục khác