Nhiệm vụ và quyền hạn

Ngày đăng: 19/10/2016  - Lượt xem: 17780

- Nắm chắc tình hình phát triển kinh tế, xã hội có liên quan đến an ninh, trật tự; tình hình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nghiên cứu, đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở tỉnh trình Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định đó.
- Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng dân phòng và đối tượng khác trên địa bàn theo quy định.
- Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu dân cư và các đối tượng khác có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy theo quy định đối với các cấp, ban ngành, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể quần chúng, các cơ sở khác thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, hộ gia đình và công dân trên địa bàn tỉnh.
- Thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt đảm bảo an toàn PCCC trong phạm vị quản lý và kiểm định, chứng nhận phương tiện an toàn PCCC theo phân cấp; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; quản lý phòng cháy và chữa cháy đối với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật và Bộ trưởng Bộ Công an.
- Nghiên cứu, kiến nghị việc kết hợp các yêu cầu của chiến lược về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy với các chiến lược, chính sách lớn về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở tỉnh. 
- Chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh, lượng lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng dân phòng tiến hành các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định và khi có lệnh cấp có thẩm quyền.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các phòng Cảnh sát PCCC huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn phụ trách trong việc tổ chức quản lý và thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Tổ chức thực hiện một số hoạt động điều tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy đinh của pháp luật.
- Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; tham gia xây dựng và thực tập phương án giữ gìn, trật tự; phê duyệt các phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền.
- Trực tiếp hoặc tham gia chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tham gia giải quyết các vụ gây rối an ninh, trật tự theo quy định; huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, tham gia cứu nạn, cứu hộ theo quy định khi có lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.
- Xây dựng dự án, kế hoạch kinh phí đầu đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; triển khai công tác đầu tư trang bị và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quản lý kho và cấp phát phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cho các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tổ chức hệ thống thông tin quản lý, chỉ huy, điều hành hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. 
- Thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác hậu cần của Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa theo phân cấp của bộ.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo,  lập và quản lý hồ sơ nghiệp vụ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định. 
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác thuộc chức năng của Cảnh sát PCCC tỉnh theo pháp luật quy định và do Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Video

Chuyên mục "Toàn dân PCCC" tháng 2/2017 Toàn dân PCCC tháng 12.2016 Toàn dân PCCC tháng 11 Kỹ năng thoát nạn quán karaoke Clip cổ động 114
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website