Thông báo Về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu PC06)

Nội dung

….… (1) …..…

……. (2) ..……

Số:….…/TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mẫu số PC06

Ban hành kèm theo Thông tư

số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy


         

 

Kính gửi: ...................................................................................................

 

        Tôi là: ........................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................

         Số CMND/Hộ chiếu: ....................…, ngày cấp: ……… nơi cấp: ...........................

         Đại diện cho: ………………........………............................................……….……

Địa chỉ:  ………….………..........……................................….................…………

Điện thoại:...................................................... Fax: .................................................

Cam kết đã bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

- Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

- Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trìnhquy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Đối với ………………………………………………..……, có các tài liệu kèm theo như sau:

- Văn bản thông báo cam kết đảm bảo an toàn PCCC do người đứng đầu cơ sở ký;

- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt về PC&CC; văn bản nghiệm thu về PC&CC (nếu có);

- Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; phương tiện, thiết bị cứu người cơ sở đã trang bị

- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy

- Phương án chữa cháy

- Bản sao các quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở

- Quy định về phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở

- Các quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

Kể từ ngày ….. tháng .... năm .... ............................................................ chính thức đi vào hoạt động.

Tôi xin cam kết các nội dung nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm tổ chức duy trì liên tục các điều kiện trên, thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ......................;

- Lưu:................;

Vĩnh Phúc, ngày .... tháng ....  năm......                     

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

 

 

 

Danh sách file:

Các thủ tục khác