Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan ban hành Cấp ban hành Thời gian ban hành Tải về
1 Thủ tục: Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP 11/11/2016
2 Thủ tục: Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở 11/11/2016
3 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 11/11/2016
4 Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 10/11/2016
5 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 10/11/2016
6 Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 10/11/2016
7 Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ 10/11/2016
8 Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 10/11/2016
9 Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 10/11/2016
10 Thủ tục: Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 10/11/2016
11 Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 10/11/2016
12 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 10/11/2016
13 Thủ tục : Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy Thủ tục thẩm duyệt
01/10/2016
14 Thủ tục : Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Thủ tục kiểm định
06/10/2016
15 Đơn đề nghị cấp/cấp lại/đổi "Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy" (Mẫu PC21) Mẫu tờ khai
26/10/2016