Công văn số 7975/UBND-PC2, ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy

Ngày đăng: 16/11/2016  - Lượt xem: 1730

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

 

 
                 

 

 

 

Số: 7975/UBND-PC2         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
                       
 

 

 

                  Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

V/v tăng cường công tác

phòng cháy và chữa cháy

 

 

 

                   Kính gửi:  - Các sở, ban, ngành;

                                    - UBND các huyện, thành, thị.

 

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, kiềm chế được số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, công tác phòng cháy, chữa cháy còn một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, vẫn xảy ra một số vụ cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nhà dân...; việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc, chưa đầy đủ vẫn là những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại ngiêm trọng.

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số công việc trọng tâm, cấp bách sau đây:

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010, Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012, Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 02-Ctr/TU ngày 26/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 8411/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh; phải coi công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, thường xuyên, cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi quản lý của mình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản pháp luật có liên quan. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

          2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công khai phê phán các hành vi vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, nhân dân. Cảnh sát PC&CC tỉnh phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các kiến thức, quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Cảnh sát PC&CC tỉnh nghiên cứu ban hành chương trình khung bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các nhà trường. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, Karaoke; các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo trực quan trên các tuyến đường, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

          3. Cảnh sát PC&CC tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát ngay các cơ sở có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của Bộ luật hình sự; xử lý và tham mưu, đề xuất xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất, kho hàng hóa lớn có nguy hiểm về cháy, nổ... Hằng năm, Cảnh sát PC&CC tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn công tác liên ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại một số sở, ngành, địa phương trọng điểm.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật; phát động toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện và thực hiện chế độ, chính sách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này theo phương châm "4 tại chỗ" gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Chú trọng tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia. Lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ hằng ngày; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp, thống nhất chỉ huy giữa các lực lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

          5. Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; tăng cường đào tạo, huấn luyện nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tham gia quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với quy hoạch hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu xây dựng và đề xuất ban hành đề án quy hoạch tổng thể về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cảnh sát PC&CC tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất kinh phí đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định; thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Có chính sách khuyến khích đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trang thiết bị phát hiện cảnh báo sớm về phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

6. Phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách, yêu cầu các sở, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy cơ cháy cao, như: Khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ giải trí..., nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán 2017. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Giao Cảnh sát PC&CC tỉnh chủ trì, phối họp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên, thường xuyên báo cáo kết quả lên Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:                                                                                    

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;            

- TTTU, TTHĐND tỉnh;    

- CPCT, CPVP;

- Như trên;

- Lưu: VT, PC2.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Chí Giang

THÔNG BÁO

Xem tất cả »

Video

Chuyên mục "Toàn dân PCCC" tháng 2/2017 Toàn dân PCCC tháng 12.2016 Toàn dân PCCC tháng 11 Kỹ năng thoát nạn quán karaoke Clip cổ động 114
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website